torsdag 24 maj 2012

Vad kan man göra för att hjälpa Lisa och stötta mamman? !

Jag lyfter upp detta inlägg ursprungligen publicerat 4 november 2011 för att fallet är aktuellt.

Följande fall är hämtat direkt ur verkligheten.
En mamma misstänker på som det verkar goda grunder att den femåriga dottern utsätts för sexuella övergrepp av sin far.
Pappan nekar.
Ärendet hamnar i domstol i form av en vårdnadstvist.
Moderns ombud Eva Kornhall inger nedanstående skrivelse.
Det är samma ärende som hon berättar om på Kanal 24 (länk i högermarginalen) under rubriken "Advokat i barnens tjänst".
http://www.kanal24.info/2011/09/advokat-i-barnens-tjanst/
Det är en partsinlaga. Icke desto mindre talar den.
Medan hjärtat gråter...
***
Tingsrätten
Ang
Pappan / Mamman
I min egenskap av ombud, fullmakt och ansökan om rättshjälp bifogas, kan undertecknad härmed anföra följande.
Mamman, som medger umgänge i närvaro av stödperson, bestrider ansökan då det inte kan anses förenligt med Lisas bästa att det sker ett obevakat umgänge.
Pappan har yrkat verkställighet vid 13 tillfällen med ett vitesbelopp om 10 000 kr. Mamman gör gällande att såväl antalet som beloppet är oskäligt högt beräknat. Det brukar inte vara brukligt att förordna för mer än sex månader framåt och beloppet skall anpassas efter partens betalningsförmåga .
Till detta kan läggas att det yrkas verkställighet avseende sommarumgänge trots att pappan har underlåtit att anmäla sina önskemål i den delen. Detta skulle ha varit gjort senast den 1 april. Redan på den grunden skall yrkandet om viten avseende punkterna c, d och e ogillas.
I 21 kap. 1 § första stycket föräldrabalken anges att vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Att domstols domar i den här typen av mål inte får rättskraft uttrycks också tydligt i 21 kap. 15 § föräldrabalken där det anges att beslut enligt detta kapitel om överflyttning av barn inte hindrar att den fråga som har avgjorts prövas på nytt, när ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det.
I förarbetena, Prop 2005/06:99 s 8, anges att rätten aldrig kan bevilja verkställighet om det är uppenbart att den skulle vara oförenlig med barnets bästa. På motsvarande sätt som vid ett avgörande i sak måste domstolen vid verkställighetsprövningen göra en bedömning av eventuella risker för att barnet far illa. Omständigheten att det finns en inte ringa sådan risk måste ses som det viktigaste typexemplet på fall då det är uppenbart att verkställigheten inte är förenlig med barnets bästa.
I detta sammanhang kan meddelas att umgängesfrågan behöver prövas igen med anledning av att parternas dotter Lisa allt eftersom hon blir tryggare har berättat allt mer saker, se t ex bilagorna 1-3.
De nya uppgifterna har föranlett socialtjänsten att återigen polisanmäla pappan.
Det rör sig om ett indispositivt tvistemål där rätten har ett långt gående eget utredningsansvar. Underrätterna har inte haft ett komplett utredningsmaterial då de saknat bl a uppgifterna redovisade i ovan angivna bilagor, vilket bör tillmätas avsevärd betydelse vid bedömningen av verkställighetsfrågan.
De nya uppgifterna har tillsammans med vad Lisa tidigare har ritat och berättat om föranlett barnpsykiater D att göra den bedömningen att det vore direkt skadligt för Lisa med ett oskyddat umgänge. En anmälan om detta är ingiven till socialtjänsten, se bilaga 4.

Bakgrund och övriga sakomständigheter
Parterna har haft ett problematiskt förhållande som avslutades för gott när Mamman hittade en mängd, 28 stycken, ytterst märkliga fotografier där Pappan hade fotograferat sig själv med hennes kamera och då framförallt sitt könsorgan på ett sätt som hon ansåg såväl skrämmande som stötande. Anledningen till att dessa foton gjorde henne så orolig var att hon länge hade haft en oro kring hans sexualitet och haft farhågor avseende hans relation till dottern Lisa, bl a med anledning av att hon sedan två års ålder ritat streckgubbar med stora ”snoppar”. De fotona Pappan tagit av sig själv iförd trosor med snobben på med erigerat könsorgan med Mammans kamera får anses mer än anmärkningsvärda mot den bakgrunden att hon redan då hade anklagat honom för sexuella kränkningar av dottern.
Socialtjänsten gjorde redan i oktober 2008 en polisanmälan med anledning av oro för att Pappan förgripit sig på dottern. Pappan har senare även varit misstänkt för våldtäkt mot barn. En anmälan om detta gjordes av den polisman som hörde Mamman i anslutning till en incident med handgripligheter mellan parterna och som också hörde hennes mamma. Detta låg i tiden före Pappans ingivande av stämningsansökan i detta ärende. Det är m a o så, med den betydelse detta eventuellt kan sägas ha, inte på det viset att det har gjorts någon anmälan bara efter att vårdnadstvisten inletts.

Lisa har för sin mor liksom för många andra vuxna berättat om att hon hade blivit utsatt för saker som bara kan betraktas som sexuella övergrepp. Lisa har t ex berättat att pappan har stoppat en taggig napp i rumpan och att ”pappa har en stor fin snopp”. Det senare vidgår Pappan att hon säger och han förklarar det med att hon varit intresserad av hans penis i samband med att de brukar bada tillsammans.
Lisa är så ung att det hon har varit med om som inte har varit förenat med hot och våld inte har varit traumatiserande på det sättet att hon idag mår dåligt. Hon lever ett bra liv med ett fungerande socialt nätverk. Trots detta återfinns det i domskälen från tingsrätten ett resonemang om betydelsen av att Lisa blir glad när hon träffar sin pappa. Detta har, som det har förståtts, använts som ett stöd för att det Lisa berättar inte är självupplevt. Mamman anser att en sådan bedömning endast kan göras av barnpsykiatrisk expertis.
Pappan har ett ytterst stort intresse för serier. Man skulle kunna uttrycka det som att större delen av hans liv kretsar kring sådana. Han har enligt egen uppgift ca 3000 böcker i ämnet för att inte tala om den stora mängd material som finns i hans datorer. En del av bilderna är sådant han enligt egen uppgift i samband med polisförhören har laddat ner i ”upphetsande ögonblick”.
I samband med förundersökningen mot Pappan, med anledning av misstankarna om grov våldtäkt mot barn, framkom såväl sådant som ledde till nya brottsmisstankar som sådant som förstärker oron för Lisa.
Pappan vidgick redan i det inledande förhöret att polisen skulle komma att hitta porr i hans datorer och att de skulle hitta tecknade bilder men att det var frågan om företrädesvis tonåringar. Han berättade också att han anser dessa bilder sexuellt upphetsande.
Vid genomgång av Pappans datorer fann man stora mängder bilder som polisen betraktade som barnporr. Det är bilder, d v s inte serier, där små barn, t ex barn i fem till sju års åldern blir våldtagna av vuxna män med stora könsorgan.
Pappan är nu dömd för barnpornografibrott i tingsrätt och hovrätt och målet är enligt uppgift nu föremål för fråga om prövningstillstånd.
I förundersökningen kom det fram att Pappan brukar sova på en madrass bredvid Lisa, Mamman tror dock att de sover i samma säng då Lisas säng är så full med saker att den knappast går att sova i, och att man i samband med husrannsakan hittade papper med sperma på liggandes på en madrass. Det senare vidgick Pappan var något han kallade för ”runkpapper. Han vidgick också att han runkat bredvid sin dotter. I detta sammanhang finns det anledning att påpeka att Lisa själv i samband med förhör av henne har visat att hon sov på golvet tillsammans med fadern.

I tingsrättens domskäl står att läsa om att Pappans funderingar kring ett påstått arrangemang av de aktuella ”runkpapprena”. Tingsrätten konstaterar att bilderna synes vara arrangerade. Detta menar undertecknad är dels felaktigt dels en oerhört allvarlig anklagelse mot polisen. Självklart har polisen inte arrangerat några bilder. Att så inte är fallet framgår för övrigt om man tittar på bilderna, se bilaga 5. Den ena bilden visar en bild innan man lyft på täcket och den andra när man gjort det. Mamman och hennes närmaste ställer sig frågan varför man inte istället för att ifrågasätta polisens arbete har analyserat varför Lisas lilla docknappflaska låg bredvid dessa ”runkpapper”.

Polisens bild från husrannsakan (innan täcket drogs av)

Tingsrätten har i sina domskäl under rubriken ”Är onani ett övergrepp?” angivit att det inte har framkommit någon anledning att betvivla Pappans uppgift om att han bara har onanerat när Lisa har sovit. Mamman anser att man då har underlåtit att ta med det faktum att det av en av de åberopade bilderna tydligt framgår att Lisa inte kan ha sovit i sin säng som var överbelamrad med leksaker. Av förhöret framgår även att Pappan svarat väldigt ”svajigt” om var och hur dottern har sovit.


Polisens bild från husrannsakan (sedan täcket dragits av)Det rör sig inte om ett brottmål varför det bör tillmätas betydelse att en man som är dömd för barnpornografibrott onanerar bredvid sin dotter oavsett om hon är sovande eller ej.
En omständighet som man inte har uppmärksammat i domstolarna, trots att förhören är åberopade som bevisning, är att Pappan i förhören berättat att Mamman för länge sedan tagit upp olika saker som Lisa berättat att han har gjort mot henne, såsom t ex ”pappa stoppar en pinne i stjärten” eller något liknande. Han har också berättat att Mamman redan ett år tidigare varit extremt upprörd över att Lisa ritat streckgubbar med en snoppar på. Detta är omständigheter som borde ha tillmätts betydelse i samband med riskbedömningen.

Pappan har även uttryckt att det är möjligt att han har sagt till Mamman att det är värre för Lisa att bli lämnad på dagis än att han skulle ha utnyttjat henne sexuellt.
I förhören vidgår Pappan också att han tänkt tanken att han inte fick arbeta kvar med barn p g a att någon skulle ha tyckt att han var suspekt och att han skulle ha berättat för Mamman om detta. Detta är för övrigt något som gör Mammans oro än mer befogad. En oro som man helt synes ha bortsett ifrån i samband med utformningen av umgänget.
Av förhören går också att utläsa att Pappan är upprörd över att anklagelserna om sexuella övergrepp kommer när de kommer. Han ifrågasätter varför Mamman inte har anmält honom för länge sedan eftersom anklagelserna inte är nya utan har förekommit under en längre tid. Han vidgår alltså att Mamman under lång tid känt oro över om det förekommer något otillbörligt mellan honom och dottern.

Oron för Lisa har inte bara gällt att hon började rita gubbar med stora snoppar redan i tvåårsåldern, att hon har haft flytningar av en art som inte är vanligt på små barn, att hon har berättar om vad pappan gör mot henne, att han stoppar in saker i hennes rumpa, utan det har också funnits misstankar om misshandel. När Lisa kom hem efter ett umgänge med stora blåmärken och berättade att pappa hade kastat en tallrik med spagetti på henne konfronterade Mamman Pappan och begärde en förklaring. Hon fick då svaret att Lisa hade sprungit in i en soffa. Svaret gjorde Mamman än mer orolig då han bara har mjukstoppade soffor.
Pappan har skickat personliga brev till domarna, såväl i tingsrätt som till hovrätt, och berättat om att han inte har råd att åka till Gotland. I vilken mån detta har påverkat kan ingen säga men faktum kvarstår att hovrätten har förordnat att Lisa som bara är fem år skall åka från Gotland till Uppland var tredje vecka på ett oskyddat umgänge.
Detta kan med tanke på omständigheterna inte sägas vara förenligt med hennes bästa. I detta sammanhang tillkommer även den aspekten att det är fråga om väldigt långa resor med flera färdmedel.

Undertecknad menar att man vid en korrekt riskbedömning skall beakta bl a följande:
1. Att misstankar om sexuella övergrepp funnits länge först från moderns sida, under såväl pågående samlevnad som efter separation men före det att parterna hamnade i tvist i samband med att Pappan valde att ge in en stämningsansökan, och sedan även från Socialtjänstens sida, som är bekräftat genom av Pappan i polisförhör lämnade uppgifter.
2. Att Pappan på ett sätt som får anses anmärkningsvärt har fotograferat sig själv och sitt erigerade organ bl a iförd små trosor med Snobben på.
3. Att Pappan är dömd för barnpornografibrott avseende bilder föreställande barn i fem till sju års åldern som penetreras och våldtas av vuxna män med stora könsorgan, bilder han i förhör har uppgivit har varit sexuellt upphetsande för honom.
4. Att Lisa för många vuxna bl a mamma, mormor och morfar, en barnsköterska, och en läkare, har berättat om att pappan för upp pinnar, taggiga nappar m m i henne och att hon efter prövningarna i domstolarna har berättat t ex att ”Pappa har kissat på sig på mig”.
5. Att Lisa har haft underlivsflytningar av en art som föranlett läkare att ge in en orosanmälan till socialtjänsten
6. Att Lisa sedan två års ålder har ritat streckgubbar med stora könsorgan.
7. Att Pappan har vidgått att han kan ha sagt att det är värre för Lisa att gå på dagis än om han skulle ha utnyttjat henne sexuellt.
8. Att Pappan har vidgått att han för Mamman har uppgivit att han inte fick arbeta kvar i en barngrupp då de nog ansåg honom suspekt.
Detta bör tillsammans med det faktum att Lisas mor med tanke på ovanstående har en i allra högsta grad befogad anledning att känna oro leda till att ett umgänge mellan dotter och far endast skall ske med en tredje person närvarande. Det senare såväl för att skydda Lisa som för att trygga hennes mor varav det senare får stor betydelse även för Lisa.
Bevisning
Mamman åberopar följande bevisning,
1. Förhör med sig själv angående parternas relation med varandra och med dottern.
2. Vittnesförhör med A som skall höras om vad Lisa berättat för henne i samband med lek i Mammas och Lisas bostad, till styrkande att Lisa sagt att ”pappa pillat henne i rumpan”.
3. Vittnesförhör med B, far till Mamman.
4. Vittnesförhör med C, mor till Mamman.
5. Vittnesförhör med barnpsykiater D.
6. Vittnesförhör med E, barnskötare på förskolan.
Morfar och Mormor skall höras om sina iakttagelser av Lisa till styrkande särskilt av att hon har berättat att pappan har ”kissat på sig på mig” mm, se bilaga 1-3.
D skall höras som sakkunnigt vittne avseende det som Lisa har ritat och berättat om till styrkande av att Lisas tillförlitlighet och att det därmed måste vägas in i bedömningen att modern har en högst befogad oro för att dottern har utsatts för sexuella kränkningar av fadern.
E skall höras angående hennes iakttagelser av Lisa till styrkande av att Lisa på förskolan har berättat” min pappa är dum, han blir arg och då slår han mig med kläderna” ”Han har en napp med taggar. Han har tagit den på min rumpa.

Skriftlig bevisning
1. Vårdnads- och umgängesutredningarna av den 8 oktober 2010 samt den 13 juli 2009.
2. Polisförhör med Pappan till strykande av att han har laddat ner de bilder han nu är dömd för att ha innehavt i ”upphetsande ögonblick” och att han medgivit att han har onanerat bredvid sin dotter samt att han vidgår att han har talat med Mamman om att han tidigare har varit ifrågasatt i samband med arbete med barn samt att han vidgår att Mamman haft en oro kring sexuella övergrepp långt innan vårdnadsprocessen inleddes.
3. Fotografier tagna vid husrannsakan hos Pappan till styrkande av att polisen hittat av Pappan kallade ”runkpapper” bredvid Lisas säng.
4. Uppspelning av radioprogrammet X till styrkande av att de bilder som Pappan har haft i sina datorer föreställer små barn, fem till sju år gamla, som penetreras av bl a vuxna män med stora könsorgan.
5. Läkarintyg och journaler samt anmälan till socialtjänsten från läkaren Y till styrkande av att Lisa har haft underlivsbesvär och att hon har berättat om att pappan har stoppat en napp i hennes underliv.
6. Utlåtande från D av den 9 april 2011.
7. Teckningar gjorda av Lisa tillstyrande av att hon allt sedan hon ritade huvudfotingar ritade sin far med en penis, bilagorna 6-12. (Bilagorna 6-9 är de teckningar som förekommer även på filmen som är åberopad som bevisning.)
8. Anmälan till socialtjänsten från Visby lasarett, psykolog MB
9. All bevisning skall, förutom vad som ovan har angivits, styrka att det inte är förenligt med Lisas bästa att den aktuella domen verkställs. Frågan bör istället avgöras i samband med en ny prövning föranledd av de nya uppgifter som Lisa har lämnat.

Uppsala den 7 maj 2011
Eva Kornhall
Tillägg I
Jag har fått en video (ej av mamman) på Lisa där hon sitter och tecknar medan hon berättar vad pappa gör. Jag kan dessvärre inte maska hennes ansikte så jag kan inte lägga ut den.


Tillägg II
Jag har också (ej av mamman) fått ta del av ett mail från Pappan till Mamman under vårdnadstvistens gång. Så här ser det ut:

Vad länken leder till?
Jo, detta:


Det är säkert bara en fantasibild...
Eller vad tror ni?
Hur skulle ni ta en sådan hälsning?PS. Jag tycker mig förstå att Lisas mamma får skulden för såväl mina som andras blogginlägg i denna sak. Hon har emellertid inte hörts av över huvud taget. Vi har aldrig haft någon som helst kontakt. DS

75 kommentarer:

 1. Bra att detta läggs ut! Det behövs lite balans i allt försvar för stackars missförstådde "magaexperten" och hans "oskyldiga serieteckningar".

  SvaraRadera
 2. Ja det behövs skrivas mer om det här och hos NBT kan man se hur lätt det är att ändra fotografier till tecknade bilder. Mangaexperten är inte särskilt missförstådd av bilderna att döma...;)

  http://noboytoy.blogspot.se/2012/05/tecknad-pedofilporr.html

  SvaraRadera
 3. Mycket bra inlaga av Eva Kornhall. Nu kan väl bara mangamannens upper-society-fanclub och kanske också Plutten Pär skrika om miiisaaandri...

  SvaraRadera
 4. Observera!
  Jag har sett bilderna hos NTB men kan inte bekräfta att det rör sig om samma fall.

  SvaraRadera
 5. Så hemskt så det finns inte ord för det! Arma lilla barn! Hoppas att den sk fadern aldrig, aldrig någonsin får utsätta henne för sådan vidriga, kränkande handlingar igen. Skulle rätten döma till
  S.L umgänge så skulle jag ta min dotter och sticka i väg så långt som möjligt! Mina tankar går till den lilla tösen, mamman och hennes familj !

  SvaraRadera
 6. Det behövs inte bekräftas, Monica. Folk kan tänka själva. Ps: NBT är den rätta förkortningen.

  SvaraRadera
 7. Med allt detta för handen är det fullständigt obegripligt att domstolen anser att barnet ska tvingas till umgänge utan beskydd med honom! Vad är det för fel på domstolarna? I det här fallet vågar man nästan gissa på någon form av jäv eftersom pappan är f.d domare men det här barnet är långt ifrån ensam om den här situationen, dvs det finns bevis för övergrepp i kombination med barnets berättelse men ändå låter man misstänkta förövare fortsätta begå övergrepp! Vad är det för fel på svenskt rättsystem?

  SvaraRadera
 8. Ok, så du Monica, du menar alltså att du inte tror på att rättsväsendet kan döma korrekt?
  Men att just DU, genom ditt skummande av dokument är sanningen närmare än domstolen?

  Själv menar jag såhär, att även om "mangamannen" är suspekt på många sätt
  så ska ändå rättsväsendet fungera så att de enbart dömer folk som skyldiga om
  de har absolut bevisning. Man kan inte döma någon för ett brott för att personen
  är skum eller äcklig. Man dömer inte efter moral, utan efter 100 % bevis.

  Jag håller helt med dig om att den här killen verkar äcklig,
  och jag skulle inte ha honom som barnvakt - men därifrån till att påstå att det finns
  juridiskt underlag för att döma honom för brott är ett långt steg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menar Anonym 19.26 med att döma "efter moral"? De flesta lagar handlar om moral, att inte mörda någon, stjäla från någon eller att utsätta andra för sexuella övergrepp är frågor om moral. Så i de fall någon blir dömd för en handling som går emot det beteende vi vill ha i vårt samhälle så blir de dömda efter vår samhällsmoral.
   Att tycka att någon är skum eller äcklig är inte moral, det är en personlig åsikt och värdering av en individ och inte av individens handlingar.

   Lustigt det där hur man värderar rättsväsendet beroende på hur man dömt i enskilda fall. När en våldtäktsman döms så är rättsväsendet opålitligt, när han frias har man stor tilltro till rättvisa domar. När denne mangaman döms för sitt barnporrinnehav så är det följdaktligen fel och när när han lämnas i fred med sitt barn så är det i sin ordning och rättsväsendet anses fungera perfekt.
   Så snart en man döms för sexualbrott mot en kvinna eller ett barn så är det felaktigt och de utsatta kvinnorna och barnen är bara giriga personer ute efter pengar.
   Det är nog en utpräglat manlig föreställning det där med girighet. Det finns enklare sätt att tjäna pengar på än att utsätta sig för förnedrande manglingar i en rättssal. Så den manliga teorin om att det skulle handla om inkomstförstärkning avslöjar mer om dem som framför den teorin än om någon annan. De är tydligen själva redo att förnedra sig för pengar och inbillar sig att alla andra är likadana.
   Det där med projektioner är alltid ett risktagande just för att man avslöjar så mycket av sig själv.

   Radera
  2. Alltså,
   Jag menar ingenting alls.
   Jag har inte "skummat" ett endaste dokument.
   Jag har inte påstått att det finns något juridiskt underlag att döma pappan för brott.
   Jag har inte presenterat en enda åsikt.
   Däremot har jag fullt förtroende för rättsväsendet.
   Så hur läser du?
   Var får du allt ifrån?

   Du har läst (om du har läst alls) en skrivelse till tingsrätten skriven av advokat Eva Kornhall.

   Hur kom jag in i bilden mer än som publicist?

   Ja, jag känner för barnet, om det är det du menar.
   Som de flesta andra är jag beredd att försvara henne med näbbar och klor.

   Barn ska inte behöva vistas hos personer som inte har koll på sin sexualitet.
   Kan man ligga och onanera med sitt barn, spruta sperma på hennes snippa, kasta runkpapper i hennes ansikte, tränga in sig i hennes flicktrosor, gugga sin erigerade snopp svidande röd och fotografera eländet med en annans kamera så har man helt enkelt gjort bort sig = underkänt sig själv som förälder.

   Låter man en sådan pappa fortsätta tar det en ände med förskräckelse. Det är rättvisans uppgift att se till att så icke sker. Barn ska inte offras på någon slags fjantigt rättvisealtare bara för att familjen är "fin" och inflytelserik.

   Föräldrar är till för barnen förutsatt att de har något att tillföra.
   Barn är ALDRIG till för föräldrarna.

   Åter till din högst märkliga kommentar.
   Om du menar att den så kallade mangamannen är suspekt, skum och äcklig så får det stå för dig. Jag har inte vädrat några sådana åsikter.

   Vad gäller sakfrågan så får rättsväsendet kanhända döma på indicier och ta lite mer hänsyn till det oskyldiga barnet än till gärningsmannen i fall som detta.

   Jag tycker för övrigt inte om att vidtalas vid namn av en person som är för feg för att vara öppen med sin identitet.

   Radera
  3. http://noboytoy.blogspot.se/2012/05/tecknad-pedofilporr.html

   Radera
 9. Den där tråkige rätts-moralisten bygger hela tiden mögliga halmgubbar; påstår utan några som helst empiri och relevans att en uppfunnen kombattant har hävdat något som den inte alls har gjort. Att han inte skäms...

  SvaraRadera
 10. Anonym 19.26 skriver:

  "Själv menar jag såhär, att även om "mangamannen" är suspekt på många sätt
  så ska ändå rättsväsendet fungera så att de enbart dömer folk som skyldiga om
  de har absolut bevisning. Man kan inte döma någon för ett brott för att personen
  är skum eller äcklig. Man dömer inte efter moral, utan efter 100 % bevis."

  Nej, men när det gäller vårdnad om barn är det en helt annan sak. Då är det inte meningen att man ska behöva ha någon 98-procentig eller så bevisning. (Det där med 100 har du fått om bakfoten, det står "bortom allt rimligt tvivel", inte "bortom allt tvivel"

  När det gäller vårdnad om barn ska man bedöma lämplighet, och risker, på ett öppet sätt. Och här verkar det helt klart att Mangamannen inte bör ha vårdnad om barn, bör inte få¨jobba med barn och nog helst inte sitta barrvakt heller, för den delen….

  Att ha vårdnad om barn är inget som man bara kan kan ha rätt till, just så. Om en domstol bedömer att det finns risker med en vårdnadshavare kan de döma att han inte får vårdnaden. Så är det - och så ska det vara.

  SvaraRadera
 11. Det blir ju lite förvirrat när det gäller den mannen, han är inblandad i flera märkligheter om jag förstått rätt. Den tecknade barnpornografin han innehaft och dömts för, de misstänkta övergreppen som väl aldrig gick till åtal och slutligen vårdnadstvisten. Kanske olika personer pratar om olika ärenden.
  Vårdnadstvisten är inget brottmål och döms alltså inte som ett sådant utan handlar om lämplighet där andra bedömningar görs. Och där finns ju en hel del att fundera ordentligt på för dem som ska fatta besluten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS.

   Bara så att ingen hankar upp sig på min procentsiffra. Jag skulle kunnat skrivit 99, 5 procent istället, min poäng där är att det inte krävs en hundraprocentig bevisning i brottsfall - om man gjorde det skulle det nästan inte bli några fällande domar överhuvudtaget.

   Men i vårdnadstvister behövs faktiskt ingen bevisning alls. Det som man gör är en bedömning. Och om barn berättar om övergrepp, pappan har tecknad barnpornografi hemma, och erkänner att han brukar onanera bredvid dottern, etc. etc. behövs ingen "bevisning". Det räcker utmärkt väl för att en förnuftig domstol sätter stopp för både vårdnad och oskyddat umgänge.

   Sedan finns det ju inga garantier för att domstolen är förnuftig. Tyvärr.

   Radera
  2. Eller ens opartisk i detta fall vilket i värsta fall bör granskas...

   Radera
 12. Jag menar att det inte finns några bevis för att han skulle begått övergrepp mot barn
  Men jag kanske är missinformerad? Hänvisa gärna till i vilken dom pappan blivit
  dömd för övergrepp?

  Syftet med den här texten är ju att antyda att han begått övergrepp
  Men domstolen håller visst inte med..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha 10 % av dom anmälda pedofilerna döms. Tror du att 90 % är oskyldiga eller? Fråga barnet du eller tror du att hon ljuger?

   Rogge

   Radera
  2. Det är inte ens tio procent. Det är tre.

   Radera
 13. Sen kan man fråga varför mamman låtit sin dotter leva med den här mannen i flera år och väljer att ta fram det här först vid en vårdnadstvist. Lite sjukt från hennes sida, eller hur? Om hon nu genuint tror att dottern utsatts för övergrepp - var är domen? Varför brydde hon inte sig om det innan vårdnadstvisten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Misstanke och anmälan har INTE uppkommit i samband med vårdnadstvisten.
   Syftet med texten får du fråga advokat Eva Kornhall om.
   Det är hon som har skrivit den.
   Att du gör egna tolkningar är liksom inte relevant.

   Radera
  2. Alltså,
   Inlägget handlar inte om huruvida ett övergrepp har skett eller inte.
   Inlägget handlar om huruvida den här pappan är lämplig att ha umgänge med barnet på egen hand eller inte. Han har ingen koll på sin sexualitet. Tvärtom. Han verkar kunna ta sig till ungefär vad som helst när han blir "tvärtt kåt". Och enligt barnet - som man definitivt INTE ska misstro - så brukar han kissa på sig på henne lite hur som helst (läs: sputa sperma på) och kasta runkpapper i hennes ansikte. För att bara nämna något.
   Det finns till och med gott om bildbevis!

   Finns det någon som tycker att han verkar vara en lämplig vårdnadshavare.
   Skulle inte tro det.

   Mycket märkligt att DU ifrågasätter detta.

   Radera
  3. Vad tycker du för övrigt om det förtäckta hotet sist i inlägget?
   Fint va?!

   Radera
  4. Det som är suspekt är väl mest att Anonym 18.32 väljer att ifrågasätta och sätter igång en argumentation utan att ha läst eller förstått vad som avhandlas.

   Manga-pappa blev konfronterad med misstankarna om övergrepp och satte därefter raskt igång en vårdnadsprocess, helt i enlighet med med pappa-mnualen. Så snart en mamma blir uppmärksam på övergreppen och tar sitt barn och går ska en vårdnadstvist omgående och utan dröjsmål initieras av pappan. När så mamman framför anledningen till att hon vill ha enskild vårdnad kan pappan hävda att anklagelserna om övergrepp är en vapen mot pappan i vårdnadstvisten.
   Precis det som Anonym babblar om kl 18.32 alltså. Se så bra det fungerar! Särskilt när pappa-supportrarna kommer in och hjälper till att styra lite.

   Förtäckta hot är också mycket användbart. Omöjligt att få hjälp från polisen då inget reellt hot uttalats och hotet är lite halvt dolt så att det skrämmer mamman medan andra kan välja att se en liten gullig katt med en "rolig" text.
   Eller hur Anonym 18.32?

   Radera
  5. Precis så jävligt är det.
   Sublima hotelser uttalas emellertid bara av den som är väldigt förhärdad.
   Polisen måste börja vakna för detta.
   Det är inte att leka med.

   Radera
 14. Föreställ er en liten pojke som berättar för sin pappa, farmor, farfar m.fl att mamma stoppar stixiga nappar i hans stjärt. Föreställ er att pappan har misstänkt länge att något inte står rätt till, i mammans förhållande till sin lille son. Föreställ er en läkare som konstaterar ovanliga infektioner och flytningar i pojkens anus. Föreställ er en mamma som har blivit dömd i domstol för att ha laddat ner tecknad och våldsam barnporr och att hon säger att hon har blivit sexuellt upphetsad av att se på tecknat sexvåld, mot små pojkar. Föreställ er en mamma som dessutom har tagit bilder av sig själv i ett "hjärndött kåt" tillstånd, poserande i pojkens kalsonger. Föreställ er en pojke som berättar att mamma har kastat mensbindor i ansiktet på honom. Föreställ er en mamma som har berättat för pappan att hon nog fick sluta i en barngrupp, pga att folket där ansåg henne vara "suspekt". Föreställ er en mamma som skickar mail till pappan och hotar honom till livet, när han kräver enskild vårdnad om pojken och bevakat umgänge. Föreställ er att mamman får stöd av hela samhället, media och till och med polisen. Med mera, med mera.

  Vad hade vi tyckt om en sådan mamma?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Hjärndött kåt" var det ju!
   Sorry, jag skrev fel ovan.
   Märkligt uttryck förresten. Av en översättare. Finns inte i svenska språket.
   Han kanske var "hjärndött kåt" när han skrev också?

   Radera
  2. MA: Tror du att det finns något annat tillstånd för den här mannen;)?

   Radera
  3. Jag tycker mest det här är hemskt.
   Rena rama mardrömmen.
   Hur kan man överhuvud taget bära sig åt så här?
   Lite hyfs man man väl ändå ha.
   Om inte annat så för pappa domarens skull.
   Det är botten helt enkelt.

   Radera
  4. Noboytoy 01:11

   Jag var tidigare en del av Simons "mangavärld". Inte nu längre.
   Vet att han fått litteraratur (böcker) av sina systrar rörande Aspergers syndrom.
   Kanske inte förstahandsvalet om man vill ge en manganörd något att läsa.
   Aspergers benäms även som "nördsyndromet"

   Radera
  5. Läser Manga-pappa också? Jag trodde han bara tittade på bilder. :D

   Radera
 15. @Anonym 18:31

  Nej, mig veterligen är inte dömd för några övergrepp (inte än). F ö handlar det inte om detta, utan om att han, trots överlägsen bevisning om att han inte lämplig, krävt umgänge utan tredje person närvarande.
  Man måste fråga, varför - efter allt som kommit fram - envisas han med att strida för umgänge utan tredje person?? Vore han "normalt" intresserad av barnet och i alla fall träffa henne vore det väl OK?
  Hela historien är jävligt sjuk, och inbegriper i sig också kopplingar till pedofilintrssen på s k högre nivå och i samhällsdebatten. Trivs du i den falangen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Efter allt detta inklusive dödshot tycker jag att erbjudandet om umgänge med tredje person är otroligt generöst.
   Alldeles för snällt egentligen.

   Radera
  2. Instämmer. Mamman är alldeles för snäll mot Simon, som de flesta mammor är. De tycker ofta att det är viktigt att barnen har kontakt med sina pappor.

   Radera
 16. Den som är intresserad av ämnet bör tveklöst läsa denna blogg.
  http://vembevakarbevakarna.blogspot.se/
  Där finns inte många inlägg så läs allt.
  Ur inlägget "14 år och sexuell - olagligt?" citeras följande drapa:


  "Ett annat argument som en del har vidrört, och som baseras på att serier inte är verkligheten och inte leder till verkliga övergrepp, är ett ganska politiskt farligt argument, men som faktiskt rimmar till Stockholms koncept med rena sprutor till narkomaner: Vi måste acceptera att narkomaner finns, då är det lika bra att vi förser dem med rena sprutor så att de inte sprider onödiga smittosjukdomar.

  På samma sätt är det så att hur hemskt det än må låta, så måste vi acceptera att pedofiler finns och att de kommer att fortsätta finnas. Vissa menar att det är långt vanligare med en pedofil läggning än vi kan tro, eftersom vi knappast lär se det där med att komma ut ur garderoben: "Jag är familjefar och hetero, men jag har alltid känt en sexuell dragning även till barn…" som var en grej när homosexualitet började bli alltmer accepterat. Pedofili (och nu menar jag sexuell dragning till individer som är helt outvecklade sexuellt) är inte och kommer aldrig att bli accepterat, eftersom det inte kan vara jämställt, utan bygger på uttnyttjande av maktmässigt underlägsna personer, men vi kommer inte ifrån att det de facto är en sexuell läggning som finns, och som man kan göra lika lite åt som andra sexuella läggningar. (Detta stöds av forskning, har jag fått veta, googla det om behövligt.)

  Om vi nu antar att en edofil som inte har någon lust att utsätta något barn för något, önskar att få lite visuell upphetsning, vore det då inte bra om hen (han/hon) hade serieteckningar att tillgå, så att hen inte behövde dra till med foton på riktiga övergrepp? Argumentet är politiskt självmord att yttra, men jag är ingen politiker. Vi vill inte ha narkomaner, men nu när de finns är det väl ändå bättre om de får rena sprutor istället för att tvingas använda smittospridare? Vi vill inte ha pedofiler, men nu när de finns är det väl ändå bättre om de får ha serieteckningar istället för att ta till foton?"


  Han menar alltså att:
  - Vi måste acceptera narkomaner. Lika bra att ge dem rena sprutor.
  - Vi måste acceptera pedofiler. Hellre tecknad barnporr än foton av äkta övergrepp.

  Det är här det skiter sig.
  Med samma logik skulle han nämligen lika gärna kunna skriva:

  - Vi måste acceptera inbrottstjuvar. Lika bra att ge dem en kofot och dynamit.
  - Vi måste acceptera bankrånare. Lika bra att ge dem nyckel till banken.
  - Vi måste acceptera mördare. Lika bra att ge dem skjutvapen, kniv och yxa.
  - Vi måste acceptera galningar som vill erövra världen. Lika bra att ge dem kärnvapen.
  Och så vidare...


  Nej du mangamannen!
  Vi behöver inte acceptera pedofiler.
  Tvärtom faktiskt.
  De ska med kraft förhindras att komma i närheten av barn.
  De ska absolut inte ha tillgång till inspirerande bilder oavsett slag.
  Mot den sortens individer måste samhället skydda sin befolkning.
  De bör själva ta initiativet till (kemisk) kastrering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vem i hela friden bryr sig om att tillhandahålla runkmaterial åt pedofiler, förutom pedofiler själva? Livsnödvändiga saker som mat måste vi ju ge dem, men pedofilporr? Simon får det att låta som om det är en livsnödvändighet för pedofiler att få runka till bilder som skildrar våldtäkter mot barn.

   Inte med ett ord nämner han heller vad all porr är till för. Den är inte till för att tillfredsställa någons sexualitet. Den är till för att trigga. Pedofiler behöver sannerligen inte triggas.

   Ursäkta mitt rättframma språk, den som tycker att ordet "runka" är stötande.

   Jag har också funderat på vad han skriver i sitt inlägg om "yttrandefrihet":

   "Detta blogginlägg ingår i Amnestys bloggstafett om yttrandefrihet som genomförs som en del av Amnestys kampanj “Skriv för livet”. Mer information om bloggstafetten, “Skriv för livet” och Amnestys arbete för yttrandefrihet hittar du här: www.amnesty.se/bloggstafett.

   Nu lämnar jag över stafettpinnen till Torbjörn Jerlerup från Liberaldemokraterna. Jerlerup bloggar på Frihetssmedjan i hopp om att vi blir många som kommit i mål den 10 december, som är dagen för mänskliga rättigheter."

   Är det Simon själv som blandar in Amnesty i sitt blogginlägg? Inte kan det väl vara så att han skriver på uppdrag av Amnesty?

   Radera
 17. Man har försökt med de argumenten när det gäller pornografi-våldtäkter också men det fungerade inte heller. Våldtäkterna har inte minskat för att män har fri tillgång till pornografi.
  Pedofiler är högexplosiv vara och ska förvaras så långt bort från barn som det bara är möjligt. De ska inte ens få se barn på bild.

  För övrigt mycket avslöjande att just den här mannen skriver på det här sättet i sin blogg. Avslöjande i allra högsta grad. Skulle han enbart varit intresserad av teckningar, konst så behöver han inte försvara den här typen av teckningar. Då är det inget problem att titta på teckningar med andra motiv. Varför inte Bamse t ex?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tvärtom. Före 80-talet, hade vi knappt hört talas om tex gruppvåldtäkter eller förnedringssex. Våldtäkerna ökar men vissa vill hellre tro att det beror på att kvinnor är lömska, hatar män och därför falskanmäler män för våldtäkt, än att tex den manliga porren kan vara en starkt bidragande orsak till det manliga sexualla våldet mot kvinnor och barn (och andra män).

   Radera
 18. Är "mangamannen" dvärg?
  Jag menar, med tanke på att han som vuxen man utan problem kan få på sig sin 7-åriga dotters trosor.
  De flesta män hade nog spräckt klädesplagget och knappt fått det uppför låret. Men mangamannen kanske är liten som ett barn? En fantasydvärg kanske?

  Eller är det kanske bara rent hitte-på det där med att trosorna skulle vara hans dotter?
  Noboytoy - var har du fått info att han har sin dotters trosor på sig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 16:29: jag vet inte om flicktrosorna tillhör hans dotter och därför har jag försökt att undvika att skriva detta som fakta i min blogg. Uppgiften att det var hans dotters flicktrosor, tror jag postades i en kommentar i min blogg. Du har alltså helt rätt, det kan ju faktiskt vara så att han har köpt dessa i någon barnaffär på flickavdelningen? Jag har då aldrig sett sådana trosor på pojkavdelningarna/herravdelningarna. Har du?

   Försöker du flytta fokus nu, Anonym? Rikta in dig på tros-detaljer? Anser du att normala män klär sig i flicktrosor med Snobben på och fotograferar sig själva i "hjärdött kåt" tillstånd? Oavsett om det är deras egna döttrars trosor eller trosor inhandlade på flickavdelningen?

   Radera
  2. För övrigt så skulle jag inte kalla manga-barnporrmannen, en "stor man". Han har lite fett och inga muskler på kroppen.

   Det verkar som om du "vet" att trosorna inte tillhör hans dotter? Vore kul att höra ditt resonemang om var trosorna kommer ifrån? Barnavdelningen på H&M, snott dem på en tvättlina, bekantas döttrars trosor..?

   Nej, förresten, jag ångrar mig. Det är inte ett dugg intressant och spelar ingen som helst roll. Du är, som sagt, bara intresserad av att flytta fokus.

   Radera
  3. Blöjbarn behöver lite större trosor. SL är ju för övrigt en ganska klen och tunn person i flera avseenden.
   Barntrosor helt klart. Kanske han har egna barntrosor. Varför kan man undra.

   Radera
  4. Det där är omöjligt för normala människor att avgöra. Normala män försöker inte ens få på sig flicktrosor så om det funkar eller inte vet vi inte. Men du vet tydligen.

   Radera
  5. "Anonym 16:29: jag vet inte om flicktrosorna tillhör hans dotter och därför har jag försökt att undvika att skriva detta som fakta i min blogg."

   Men du skriver det i en kommentar i den här bloggen, här ovanför.
   Jag tycker inte du ska påstå saker du inte har belägg för är sanna.

   Det är stor skillnad på om han kåtar upp sig med sin dotters kläder och om han kåtar upp sig på trosor som tillhör en vuxen kvinna. Det finns ju trosor för vuxna kvinnor med barnsliga motiv, allt från "Betty Boop" till Hello kitty. Det finns kalsonger för vuxna män med musse pigg också.

   Det är inte straffbart att vara pervers. Det är inte straffbart att vilja klä sig i kvinnokläder, vilja ha smisk på rumpan eller att älska att klä sig i läder.

   Radera
  6. Må så vara.
   Men det är inte tillåtet att blanda in barn.

   Radera
  7. Så nu försöker fokusflyttaren att få ett par barntrosor att vara damtrosor i stället. Allt i syfte att få Manga-pappa att framstå som en högst normal herre som någon gång emellanåt vill klä sig i flicktrosor på ett helt normalt sätt. Ge dig nu!

   Radera
  8. "Jag skriver i min kommentar ovan om en mamma som klär sig i sin sons kalsonger. "

   Du förnekar att det var menat som en illustration av vad "mangamannen" gjort?

   Radera
 19. @Anonym 16:29

  Tyg i plagg som trosor är mycket töjbara. Prova själv, dummer (om du inte redan gjort det).

  SvaraRadera
 20. Han har tagit de mest barnsliga trosor han hade till hands som han kom i. Spelar ingen roll om det är barn eller tjej-trosor. De fakto att han har dem på sig säger allt.

  //Wasp

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är enligt familjen dotterns trosor.

   Radera
 21. Den ältande, fokusförskjutande tjatmånsen här kanske kan svara klart och tydligt på frågan:

  Efter vad som framkommit, tycker han att pappan i fortsättningen skall få ha obevakat umgänge med sin dotter?

  Svara ett klart Ja eller Nej! (or forever hold your tounge)

  SvaraRadera
 22. Någon skrev en kommentar i min blogg om att det har förekommit fler bilder/film på en annan man som "poserar" framför en kamera.

  Någon som vet vem denne man är?

  SvaraRadera
 23. Vad gäller mangamannen kan sägas att den som har sett honom i verkligheten har ett och annat att fundera över. En man strax efter 30 som inte helt vant sig av med att bita på naglarna, en man som
  i grunden kanske är en sorts förvuxen nörd, som möjligen vid en känslig tidpunkt i sitt liv
  drabbades av tecknad manga i en med svenska mått mätt extrem form, och som kanske just därför har en
  lätt osund fixering som det möjligen inte går att göra något åt.

  Han är som sagt var ingen machotyp, varken till uppsynen eller till attityden, men det hindrar inte att han kan vara skyldig till i vart fall någonting olämpligt, kanske också något olagligt. Och han kanske inte borde ha skaffat några barn med den kvinna han råkar ha gjort det med. Kanske borde
  han inte ha barn överhuvud taget.

  Jag har svårt för att döma, men mina spekulationer med tillhörande psykoanalys behöver inte vara så
  mycket sämre än alla andras ...

  SvaraRadera
 24. Verutschkow

  Du skriver att han inte borde skaffat barn med den kvinnan. På vilket sätt menar du att mamman skulle ha något med mangamannens uppförande att göra?

  SvaraRadera
 25. "Kanske borde han inte ha barn överhuvud taget."

  Ungefär så där skrev jag väl i nästa mening. Men det hade sett konstigt ut att skriva den först av de två. Jag är inte speciellt bra påläst på den här vårdnadstvisten, däremot tror jag mig kunna en viss annan vårdnadstvist tämligen nära mig en smula bättre. Och jag tror faktiskt det är viktigt att
  försöka förstå varför någonting händer och inte bara konstatera att saker och ting har inträffat, om inte annat för att kunna förutse vad som kan tänkas inträffa framöver. Och vill man uttala sig tvärsäkert skadar det nog inte att ha god personkännedom. Av naturliga skäl är detta givetvis omöjligt för de flesta av oss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ??? Vad menar du, är svaret på Anonyms fråga?

   Radera
 26. Ver.; lägg gärna av med ditt dunkla, "ursäktande" mumlande om personkännedom. Sådan är redan tillräckligt fastställd i polisutredning, foton osv plus personens eget trams på sin blogg. Du har inget här att tillföra utom just mumlande.

  / Alexis

  SvaraRadera
 27. Ver. nu avkrävs du ett enkelt svar: Skall pappan ifråga ha ensamt umgänge med dottern eller ej?
  Svara ett klart ja eller nej.
  Vad därutöver är egalt!

  / Alexis

  SvaraRadera
 28. Så verkar det då som om man har blivit tagen i Herrans tukt och förmaning av läroverksadjunkten/skolvaktmästaren/ordningsmannen (stryk det som ej önskas) Alexis. Påminner mig lite grand om en viss domare en gång i tiden: "nästa gång jag ser dig sätter jag dig i fängelse".

  Men jag skall trots allt försöka förklara mina motiv, hur dunkla de än kan synas vara vid första påseendet. Min ingång till hela det här ämnet (det har skrivits i saken åtskilliga gånger) handlar trots allt om en hotad konstform, som jag ser det. Och jag har kanhända haft svårt att tänka mig att en man med något av en Harry Potterlook kan göra sig skyldig till grova förbrytelser. Nu verkar emellertid fakta tala just för detta och jag har alls ingen anledning att försvara hans beteende. Dock kan jag inte låta bli att försöka fundera och tänka lite bakom de allra mest braskande rubrikerna. I grunden är det ju sorgligt om det faktiskt är så att en viss konstform har gjort sådant intryck på en person att den får honom att begå onda gärningar. Och han är naturligtvis ingen speciellt lämpad förälder i nuläget. Jag vet inte om jag tror på samtalsterapi men eftersom han erkänt vissa saker (kanske ej direkt brottsliga sådana) så är han väl ändå inte fullständigt tömd på självinsikt.

  Bättre så ?

  SvaraRadera
 29. Hur kan du någonsin få tecknade bilder av vuxnas sexuella övergrepp på barn till - konst????

  SvaraRadera
 30. Ver; det där var inget rakt ja-eller-nej-svar på en enkel fråga. Du väljer att prata om något helt annat istället, inte oväntat. Och öser ur dig sådana obscena tillvitelser som "läroverksadjunkt", "skolvaktmästare" och "ordningsman".

  / Alexis

  SvaraRadera
 31. Käre Alexis !

  Obscena tillvitelser skulle jag inte kunna ösa ur mig ens om jag ville. Någon gång långt
  tillbaka i tiden kallade någon dig för Monicas vakthund. Det uttrycket skulle jag aldrig
  få för mig att använda för att beskriva din karaktär.

  Men visst har jag svårt för det där med enkla frågor och ja eller nej. Precis som ganska
  många politiker. Och vad man än tycker om manga kommer konstformen att fortsätta existera,
  åtminstone i Japan där den produceras.

  Och jag försvarar alltså inte mangaexpertens beteende ...

  SvaraRadera
 32. Pojkar, pojkar...
  Nu tar vi det med ro.

  Manga som konst är inte hotat.
  Manga i form av barnporr är en annan sak.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varken Alexis eller jag är någon pojke, Monica. I allra bästa fall är vi pojkaktiga ...

   Radera
 33. Fortfarande inget rakt svar från Ver om han tycker att Zimeon skall ha obevakat umgänge eller ej med dottern. Det är detta som diskussionen gäller - i ljuset av vad bl a Kornhall, Monica och NBT lagt fram.
  Diskussionen gäller inte och har inte gällt Manga-serier.

  / Alexis

  SvaraRadera
 34. OK, Alexis du vinner. Jag har svårt för att ge raka svar.

  SvaraRadera
 35. OK, Ver; "vet ej" godtas.

  / Alexis

  SvaraRadera
 36. Detta är vanvett! Det är vanvett att den här mannen öht skall få ha något slags umgänge med sitt barn. Blott en fråga: vem skulle vilja att han satt barnvakt till ens ungar?

  SvaraRadera
 37. Jag kan avslöja att precis varenda en som känner mig har noll och inga förbehåll för att jag passar deras barn, vilket jag också gjort vid fler tillfällen än jag kan räkna till. De som är mest övertygad om att jag är en galen våldtäktsman har alla ett talande gemensamt drag – de känner mig inte och har aldrig träffat mig, och min misstanke är att jag på något sätt förstör deras världsbild om jag inte är pedofil.

  Artikeln innehåller dessutom en hel del sakfel, som till exempel att separationen skulle varit ett resultat av de där nakenfotona – faktum var att vi separerat långt innan detta, nästan ett helt år före (mitt ex ville att vi skulle försöka igen, och vi försökte men det funkade återigen inte). Vi hade en väl fungerande separerad relation även efter de där fotona – i ett halvår, tills mitt ex valde att stanna på den nya inflyttningsorten: det var då anklagelserna började komma.

  Men att poängtera varje sakfel och falsarium (som att jag skulle blivit anmäld för våldtäkt av barn mer än en gång, till exempel) är ointressant. Exakt varför nakenfoton på en själv är oviktigt för förhandlingen är uppenbart. Varför tingsrätten gjorde den bedömning de gjorde – inklusive mitt barns alla uttalanden – står att läsa i domen och den är inte konfidentiell utan kan hämtas hem av var och envar.

  Det som är intressant är att framställningen ner till meningsbyggnadsnivå är näst intill identisk med den som mitt ex hela tiden har haft – och allt är också bara beskrivet ur hennes synvinkel. Komplett med den förvrängda historien om när jag vikarierade på dagis i 20-årsåldern – ett vikariat i några veckor som "kanske skulle bli förlängt" även efter chefens hemkomst blev aldrig förlängt – och pga chefens något sura blick skämtades det om att hon kanske fått för sig att jag var pedofil. Allt det där förvanskades till att jag "fick sluta för att jag ansågs suspekt", fast det inte stämmer och aldrig har stämt. Chefen som inte fortsatte mitt vikariat hade aldrig sett mig tillsammans med barnen. Hur kommer det sig att Monica Antonsson uttrycker sig så säker på sin sak när hon uppenbarligen bara frågat ena parten?

  Det är också underligt att Antonsson har tillgång till en video som mitt ex har filmat, och som därutöver endast skickats in till tingsrätten. Har tingsrätten skickat den till henne, menar hon?

  Det är vidare lustigt att hon har skärmdumpat ett helt irrelevant FORUMINLÄGG (lägg märke till min avatar, och att det står "Member") från en animéforum, där det upenbarligen skämtas om roliga internetbilder, och har mage att påstå att det är ett mejl och just till mitt ex? Minsta internetnybörjare ser direkt att det är från ett PHP-forum. Och detta hävdas är ett riktat dödshot? Hallå?

  Antonsson menar med stor säkerhet att jag tar mig till vad som helst när jag är hjärndött kåt, och att jag kissar och sprutar sperma på min dotter och kastar runkpapper i mitt barns ansikte. Och att det finns bildbevis!

  Vidare har jag uppenbarligen fått böcker om Aspergers syndrom från mina systrar (Anonym) jag har inga muskler (NoBoyToy) och jag stjäl eventuellt mina bekantas döttrars trosor (NoBoyToy). Det är spännande vad man får veta om sig själv som man inte visste. Anonym får gärna peka ut böckerna, för några sådana har jag aldrig sett av.

  Men visst, jag kan förstå att det är spännande att krydda legenden om en person som man aldrig mött.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du hade orkat läsa inlägget ordentligt så hade du upptäckt att texten är skriven av moderns ombud, advokat Eva Kornhall.
   Vidare är de citat du försöker lägga i min mun hämtade från NoBoyToy.
   Du är dessutom anonym. Varför i all världen ska man tillmäta dig någon som helst tilltro?

   Radera
  2. Sant att det faktiskt står att det är Kornhall som kommit in med skrivelsen. Mina ursäkter. Det lyser dock upp Kornhall i ett allt mindre fördelaktigt ljus om hon på fritiden roar sig med att sprida en massa förvrängda halvsanningar och direkta lögner, som om de vore fakta alltihopa. Klart tvivelaktigt att hon också går ut med utredningsmaterial hur som helst.

   Vad gäller mina citat kommer det från en av dina inlägg i kommentarstråden: "Han har ingen koll på sin sexualitet. Tvärtom. Han verkar kunna ta sig till ungefär vad som helst när han blir "tvärtt kåt". Och enligt barnet - som man definitivt INTE ska misstro - så brukar han kissa på sig på henne lite hur som helst (läs: sputa sperma på) och kasta runkpapper i hennes ansikte. För att bara nämna något. Det finns till och med gott om bildbevis!" (25 maj 2012 19:19) Med andra ord slänger du ur sig en massa vilda och grova anklagelser som om de vore bevisade fakta, och det är rena falsarier. Ingen annan än mina ex' föräldrar har hört dessa uttalanden, och det kommer från föräldrar som påstår att min dotter efter varje umgänge (mer eller mindre exakt citat) var "helt nedblodad i underlivet, värre än en kvinna som fött barn". Men märkligt nog har ingen någonsin sett spår av detta, ingen av de som varit hos mig vid varje umgänge, ingen dagispersonal, inga medicinska undersökningar som hon gått igenom har visat på något sådant. I det ljuset är det lite svårt att ge 100%-ig sanningshalt till föräldrarnas vittnesmål.

   Mitt konto är bara min vanliga google-konto. Jag har inte fyllt i det för att jag inte orkar fylla i personliga uppgifter på alla konton jag skapar. Men det är samma konto som har skrivit min blogg, om inte det räcker så räcker nog inget.

   Och inlagan är författad av Eva Kornhall. Varför i all världen ska man tillmåta det någon som helst tilltro? Eller menar du att hon är mindre en part i målen än jag är?

   Radera
 38. En lång diskussion med Simon Lundström finns i nedanstående långa tråd men man kan börja läsa från länken och nedåt, där Simon Lundström ger sig in och bemöter diverse påståenden.

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2012/10/07/den-hemska-sanningen-om-simon-lundstrom/#comment-21497

  SvaraRadera
 39. NoBoyToy verkar ha blivit hotad med stämning och nedtystad. Här har man alltså tillgripit censur i "sanningens" tjänst.

  http://noboytoy.blogspot.se

  SvaraRadera
 40. En något märklig sak i sammanhanget är väl att Leroy inte på något sätt uppmuntrar och stöttar NBT med några kommentarer eller Youtube-tips i hennes rättmätiga och behövliga "kamp" mot Simon Lundström, bara påfallande mycket när det gäller hans egen sak. Dålig kompis.
  Nå, han är väl rädd för att göra bort sig hos sina meningsfränder.

  Anguilla allergica-drabbade Alexis

  SvaraRadera